ภาคธุรกิจและภาคการศึกษาเริ่มนำ e-Learning มาใช้ในการเรียนการสอน

เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นได้เข้ามามีบทบาทในแวดวงการศึกษานานหลายปีแล้วจนแยกกันไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไร และน่าเป็นห่วงว่าโซลูชั่นที่ถูกนำมาใช้ในหลายรูปแบบจะได้ผลคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน ปมปัญหาจึงอยู่ที่ว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในวงการศึกษาบ้านเรา มีความเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมแค่ไหน ผู้ใช้มีประสบการณ์และพร้อมที่จะรองรับเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อให้ได้ผลคุ้มค่าสูงสุดหรือไม่ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า การศึกษานั้นถือเป็นการลงทุนระยะยาว หากสิ่งดำเนินอยู่ทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ หรือ ไม่คุ้มค่าก็ควรได้มีการทบทวน ถึงแม้สิ่งที่จะพูดถึงในบทความต่อไปนี้ แม้จะเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆ ทว่าผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาควรได้สำเนียก และอย่าได้เพียงแค่มองผ่านเลย

e-Learningกับ การศึกษา

“e-Learning” คงไม่ใช่คำที่แปลกหูอีกต่อไป เนื่อจากในช่วงไม่กี่ปีมานี้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาคธุรกิจได้นำการเรียนการสอนแบบ e-Learning มาใช้กันมากขึ้น เพราะข้อดีที่สามารถเรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา เรียนได้ทุกคน เป็นมิติใหม่ในปัจจุบันทางการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ที่เติมเต็มการเรียนการสอนในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทต่อการใช้ชีวิตอย่างมาก การนำข้อดีของเทคโนโลยีมาผสมผสานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และดำเนินชีวิตจึงน่าจะเป็นวิธีการที่น่าสนใจและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาที่ต้องการให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างทั่วถึงและเสมอภาคกัน และผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาประเทศ

ในปัจจุบัน e-Learning เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษาในประเทศไทยมากขึ้นเนื่องจากความจำเป็นในการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง การเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี หลายองค์กรทั้งในภาคธุรกิจและภาคการศึกษาเริ่มนำ e-Learning มาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร ทางบริษัทมีนโยบายให้พนักงานเข้าไปศึกษาข้อมูลและระบบการทำงานจาก e-Learning หลังจากนั้นจะมีการทดสอบเพื่อประเมินว่าพนักงานแต่ละคนได้เข้าไปศึกษาตามที่มอบหมายหรือไม่ ซึ่งมีผลต่อการประเมินการทำงานด้วย สำหรับสถาบันการศึกษาบางแห่งก็ได้มีการใช้ e-Learning เพื่อเสริมการเรียนการสอนในแบบปกติผู้เรียนจะสามารถเข้าไปเรียนรู้บทเรียนได้ในรูปแบบต่างๆ อาทิ เนื้อหาที่เป็นตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอบันทึกการสอน ฯลฯ ซึ่งสามารถเปิดเรียนซ้ำไปซ้ำมาได้จนกว่าจะเข้าใจหรือหากยังมีข้อสงสัยจะติดต่อเพื่อคุยกับอาจารย์ผู้สอนได้ นอกจากนี้ยังมีการสั่งงานหรือการบ้านทางอีเมลล์อีกด้วย

การเรียนแบบ e-Learning เป็นการเพิ่มสีสันให้การเรียนมีความน่าสนใจ สามารถเรียนรู้ได้ในเวลาที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นเวลาใดหรือเรียนจากสถานที่ใดจะใช้เวลามาก-น้อยเพียงใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่ต้องการให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนตามอัธยาศัย ซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐานให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้ในที่สุด

แฟรนไชส์ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาและสถาบันสอนภาษาต่างชาติ ยังคงเติบโตต่อเนื่อง

ธุรกิจการศึกษาเพื่อเสริมความรู้และทักษะที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนในรูปแบบแฟรนไชส์ที่ยังคงสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2557 ข้างหน้านี้ ประกอบไปด้วยธุรกิจในสองกลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา และธุรกิจสถาบันสอนภาษาต่างชาติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

แฟรนไชส์ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา : จากฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการเรียนกวดวิชาที่มีอยู่จำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับค่านิยมในการเรียนกวดวิชาเสริมสร้างความรู้และความมั่นใจเพื่อใช้ในการสอบวัดผลการเรียนในโรงเรียนและสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงภาพลักษณ์ของการสรุปเนื้อหาอย่างตรงประเด็น สอนเทคนิคการทำข้อสอบ ใช้เวลาเรียนไม่มาก

โดยใช้เทคนิคการสอนที่เพลิดเพลิน เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้แฟรนไชส์ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยเจ้าของสิทธิแฟรนไชส์ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาล้วนแล้วแต่มีการปรับตัวทั้งในรูปแบบการรวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์ ขยายสาขาไปต่างจังหวัด ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับระบบ Admissions รวมถึงนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน ยกตัวอย่างเช่น การจัดทำ Application เกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านทางสมาร์ทโฟน การเรียนส่วนตัวแบบออนไลน์ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง รวมถึงการใช้แท็บเล็ทประกอบการเรียนการสอน เป็นต้น

แฟรนไชส์ธุรกิจสถาบันสอนภาษาต่างชาติ : การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 เป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดให้แรงงานวิชาชีพที่เป็นคนไทยจำเป็นต้องพัฒนาทักษะภาษาต่างชาติเพื่อใช้ในการทำงานในประเทศกลุ่มอาเซียน รวมถึงผู้ประกอบการและพนักงานบริษัททั่วไปก็มีความจำเป็นต้องพัฒนาทักษะภาษาต่างชาติเพื่อรองรับการค้าและการลงทุนในอาเซียนที่จะขยายตัวด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ ความนิยมของนักเรียนและนักศึกษาในการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็นำมาซึ่งความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนและนักศึกษา จึงกล่าวได้ว่า คนไทยยังมีความต้องการบริการพัฒนาศักยภาพในด้านภาษาต่างประเทศอยู่อีกมาก

ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการลงทุนแฟรนไชส์ธุรกิจสถาบันสอนภาษาต่างชาติ เพื่อรองรับความต้องการพัฒนาศักยภาพในด้านภาษาต่างประเทศดังกล่าว โดยเจ้าของสิทธิแฟรนไชส์ธุรกิจสถาบันสอนภาษาต่างชาติ ล้วนแล้วแต่มีการปรับตัวทั้งในรูปแบบมุ่งเน้นคุณภาพในการเรียนโดยผู้สอนชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ความหลากหลายของหลักสูตร การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียน บริการแนะแนวการศึกษา การจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อจูงใจผู้เรียน เช่น การผ่อนชำระค่าเรียนได้ การให้ส่วนลดเมื่อแนะนำให้ผู้อื่นมาเรียน เป็นต้น

กลยุทธ์ การตลาดในแข่งขันสำหรับธุรกิจสถานศึกษา

ปัจจุบันสถานศึกษาเอกชนจะต้องพบกับการแข่งขันที่รุนแรง เพราะยุคสมัยเปลี่ยนไปหมดสมัยที่เด็กเอาดอกไม้ธูปเทียน ใส่พานดอกไม้พร้อมเงิน หก เฟื้อง หก สลึง หมาก พลู มาฝากตัวเป็นศิษย์ แล้ว ! มันเกิดอะไรขึ้น

เมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมานี้ มีสิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยบวก ต่อสถาบันการศึกษา เพราะ มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้นักศึกษา นักเรียนกู้เรียน เมื่อผู้อยากเรียน สามารถเรียนที่ใด ก็แล้วแต่ผู้เรียนสามารถกู้ค่าเล่าเรียน โดยกองทุนจะโอนเงินเข้าบัญชีของสถานศึกษา ไม่ผ่านมือนักศึกษา นักศึกษาจะได้เงินค่าครองชีพด้วย และที่สำคัญ สถาบันการศึกษา จะได้รับโควตาวงเงินกู้ยืมจาก กองทุนกู้ยืม เป็นเครื่องดึงดูด ให้นักเรียน นักศึกษา เข้ามาเรียนกับทางสถาบันการศึกษาของตน จะมีคำโฆษณา ว่ามีเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา สามารถกู้ยืมได้ หรือ สามารถกู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนได้ เป็นต้น

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ มนุษย์ทุกคน และทุกคนจะต้องดิ้นรนให้ได้มาซึ่งการศึกษา รวมทั้งพ่อแม่ของนักศึกษาเอง ต้องทำงานอย่างหนัก กู้ยืมเงินกู้นอกระบบ ในกรณี ลูกตนเองไม่สามารถกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาได้

ภายใต้การรับนักศึกษาอย่างจำกัดจำนวนของสถาบันการศึกษาของรัฐ สถาบันการศึกษาเอกชนจึงเป็นทางเลือกของผู้ที่ขาดโอกาสที่จะเข้าเรียนกับทาง สถาบันการศึกษาของรัฐดังนั้นสถาบันการศึกษาเอกชน จึงผุดขึ้นดั่ง ดอกเห็ด ในระยะเวลา 10 – 20 ปีก่อนที่ผ่านมานี้เอง

แต่ภายหลังสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัจจัยบวกต่อสถาบันการศึกษาเอกชน นี้กลายเป็นปัจจัยบวกของสถาบันของรัฐด้วยเพราะเมื่อสถาบันการศึกษาบางแห่งมีความต้องการรับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นด้วยเหตุผลของทางสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งเองเป็นเหตุให้มีการขยายโอกาสให้นักศึกษาเข้าเรียนมากขึ้น ดังเห็นจาก การรับนักศึกษาภาคสมทบเพิ่มมากขึ้น กอปรมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มากขึ้น ขยายตัวมากขึ้น ปริมาณความต้องการของแรงงานที่มีความรู้ก็มากตามด้วย อีกทั้ง รัฐบาลช่วยเหลือ เงินอุดหนุนรายหัวให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียน นักศึกษามาเรียนตามจำนวน ทำให้แต่ละสถาบันการศึกษาเกือบทุกระดับพยายามที่จะให้มีนักเรียนมาเรียนด้วยมากที่สุด จึงเกิดการรับนักเรียน นักศึกษามากขึ้น ของแต่ละสถาบันการศึกษานั่นเอง ฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้มีการทำการตลาด ขึ้น เพื่อแย่งนักเรียน นักศึกษามาเรียน

กลยุทธ์ที่สถาบันการศึกษาเอกชนใช้

1. การ Focus Group แต่ละสถาบันการศึกษาจะมีบุคลากรที่ทำหน้าที่ โฆษณาสถาบันการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้เรียนที่เข้าเรียนด้วย สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะมีศูนย์ที่ต่างจังหวัดเพื่อสร้างความสะดวกในเรื่องนี้ เป็น HUB สำหรับประสานงานตามภูมิภาคมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สถาบัน ทำให้ได้รับความสนใจจากผู้ที่กำลังจะตัดสินใจเรียนตามภูมิภาคมาก มีผลทำให้ตามสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนของส่วนภูมิภาคมีจำนวน นักเรียน นักศึกษา ลดลง ในส่วนสถาบันการศึกษาของส่วนภูมิภาคเองเช่นกันมีบุคลากรที่ทำหน้าที่ โฆษณาสถาบันการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้เรียนที่เข้าเรียนด้วยเช่นกันโดยใช้กลวิธี

1.1 เข้าพบนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตามโรงเรียนที่มีนักเรียนกำลังจะจบการศึกษา แจกแผ่นปลิว

1.2 นำนักเรียน นักศึกษาที่เป็น ศิษย์เก่า เข้าพบปะรุ่นน้องชักจูงรุ่นน้องร่วมทำการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ด้วย โดย สวมเครื่องแบบ นักศึกษาของสถาบันที่ตนกำลังเรียน ทั้งนี้เพราะ เครื่องแบบคือ ปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้เรียนตัดสินใจมาเรียน

การศึกษามีผลต่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ

ปัจจุบันทุกประเทศจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวให้สามารถดำรงค์อยู่ได้ภายใต้ยุคโลกาภิวัฒน์ ที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งในด้านอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและบริการ ซึ่งการเตรียมตัวให้พร้อมในการรับกับสภาพเหล่านี้จะต้องเตรียมพร้อมในส่วนของการศึกษา เพราะการศึกษานั้นเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพด้านทรัพยากรบุคคล โดยการศึกษาจะช่วยในการสร้างองค์ความรู้ ทักษะความสามารถต่างๆได้ ธุรกิจบริการการศึกษาจึงเป็นธุรกิจที่สำคัญเพราะมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคคล เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตอุตสาหกรรมหรืออื่นๆ

ฉะนั้นการศึกษาจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและมุ่งเน้นในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตให้มีความสมบูรณ์ เนื่องจากการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะสนองตอบต่อความต้องการในการเรียนรู้ได้ จึงจำเป็นต้องมีการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีลักษณะยืดหยุ่นสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างหลากหลายและทั่วถึง เพราะปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นที่จะสร้างวิธีการใหม่ๆ ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยธุรกิจมีผลต่อการพัฒนาประเทศและสังคมต่างๆดังนี้
- การดำเนินงานของธุรกิจก่อให้เกิดการนำทรัพยากรของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ช่วยให้ผู้บริโภคหรือประชาชนได้ใช้สินค้าหรือบริการ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของตนเองให้ดีขึ้น
- ธุรกิจต่างๆช่วยขจัดปัญหาการว่างงาน และช่วยกระจายรายได้ไปสู่ประชาชน
- ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประเทศในรูปแบบของภาษีอากร
- ผู้บริโภคมีโอกาสได้เลือกสินค้าหรือบริการที่สนองความพึงพอใจสูงสุดได้ง่าย เพราะธุรกิจต่างๆมีการแข่งขันกันเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการ
การศึกษาจึงเป็นสิ่งที่มีอยู่ควบคู่กับเราซึ่งสามารถเลือกที่จะศึกษาเรียนรู้ได้ในช่วงเวลาต่างๆของชีวิตตามความต้องการและเหมาะสม การศึกษาเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทั้งในครอบครัว ชุมชน  สถาบันการศึกษา และแหล่งอื่นๆ จะเห็นได้ว่าการศึกษาตลอดชีวิตกลายเป็นความจำเป็นของทุกคนเพื่อให้สามารถก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ธุรกิจการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ธุรกิจการศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ธุรกิจการศึกษาเกิดขึ้นมานานพอสมควรแล้ว แต่ดูเหมือนคนทั่วไปจะไม่เข้าใจความหมายของคำนี้มากนัก ธุรกิจการศึกษาเกิดจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในตะวันตก เมื่อแรกเริ่มมีการผลิตสินค้าจำนวนมาก ก็ทำให้มีสินค้ามากมายวางขายสู่ท้องตลาด ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มเข้ามาหางานทำในเมือง จึงทำให้เกิดสังคมอุตสาหกรรมขึ้น มีคู่แข่งทางการค้าเพิ่มมากขึ้น จากการแลกเปลี่ยนสิ่งของก็ได้เปลี่ยนเป็นการแลกเปลี่ยนด้วยเงินตรา ด้านการค้าขายก็มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดความต้องการแรงงานในการผลิตและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในธุรกิจด้านนั้นๆ จึงได้เกิดสถาบันที่เปิดสอนทางด้านธุรกิจขึ้น เช่น วิชาบัญชี วิชาเลขานุการ วิชาพิมพ์ดีด เป็นต้น เพื่อช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้าเหนือคู่แข่งรายอื่นๆ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนนี้ทำให้ธุรกิจการศึกษานับว่าเป็นยุคแรกเริ่มในอุตสาหกรรมตะวันตก

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าในยุคแรกนั้น มุ่งเน้นการฝึกฝนและเตรียมคนให้มีอาชีพทางธุรกิจ แต่ต่อมาธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีการขยายตัว ทำให้ธุรกิจเข้ามามีส่วนกับชีวิตประจำวันของผู้คนส่วนใหญ่ จึงเกิดแนวคิดใหม่เกี่ยวกับบทบาททางการศึกษามากขึ้น นั่นคือธุรกิจการศึกษาไม่เพียงสร้างอาชีพให้แก่ผู้คนเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างความฉลาดในฐานะผู้บริโภคให้แก่ประชาชนได้ ทำให้ประชาชนมีความเข้าใจระบบเศรษฐกิจและเท่าทันโลกทางธุรกิจ ด้วยเหตุผลและมุมมองใหม่ๆของธุรกิจ จึงได้มีขยายตัวของหลักสูตรการศึกษาให้ครอบคุลมมากยิ่งขึ้น มีการสอนในระดับพื้นฐาน มีการสอนในระดับมัธยมเกิดขึ้นมากมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสอนเป็นอาชีพและเพื่อได้ผู้บริโภคที่ฉลาดมีคุณภาพ ซึ่งแนวทางนี้ยังคงยืนหยัดมาจนถึงปัจจุบัน

ทางด้านประเทศไทยเองที่มองเห็นความสำคัญของหลักสูตรทางด้านธุรกิจมาอย่างช้านาน มีทั้งหลักสูตรที่สอนเพื่อเป็นอาชีพ จนถึงหลักสูตรการจัดการบริหาร เราจะเห็นได้ว่าหลักสูตรเหล่านี้มุ่งเตรียมคนให้สามารถทำงานได้และเป็นผู้บริโภคที่ฉลาด ทั้งหมดที่กล่าวมาก็คงพอสรุปได้ว่า ธุรกิจการศึกษา คือการถ่ายทอดความรู้ทางธุรกิจ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ในการประกอบการธุรกิจ อีกทั้งยังทำให้เป็นผู้บริโภคที่ฉลาด ในสังคมเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน